2018. március 19. hétfő, József, Bánk  
   
 
 
Keresés
 
Keresett szó:
Hírek, események
 
Novák Ferenc Tata 85
A Nemzeti Táncszínház szervezésében, a Művészetek Palotájában lesz március 22-én 19 órakor alapítónknak Novák Ferenc, Tatának a 85. születésnapja alkalmából rendezett előadás. Jegyeket a Bihariban is és a Nemzeti Táncszínháznál is lehet kapni.
Képek
 
2008. június 15., Nemzeti Táncszínház
Szavazás
 
Milyen néptánccal kapcsolatos rendezvényen érezted a legjobban magad az utóbbi időben?
Minden alkalommal, amikor táncházban vagyok.
Valamelyik zenekar saját klubjában, táncházában.
A Mesterségek Ünnepén.
A Szezonnyitó táncházban.
Nem volt kiemelkedő esemény.
Már rég nem érzem jól magam ilyenen...
 

Vízkereszt

Vízkereszt – Epifánia, az Úr megjelenésének ünnepe
 
A karácsonyi ünnepkört lezáró Vízkeresztet (január 6.) a hivatalos egyházi elnevezés szerint Urunk megjelenésének ünnepeként tartjuk számon. A név a görög "epiphania” (megjelenés) szóból ered. Az ókori görögök ezt a szót a mitológiájukból jól ismert jelenségre alkalmazták: az istenek különböző alakban megjelennek a földön, az emberek számára látható módon. A római korban az istenként tisztelt császárokra alkalmazták, és azt az eseményt jelölték vele, amikor az uralkodó megjelent a népe előtt. A kereszténység átvette a görög fogalmat, és Jézus Krisztus megjelenésére alkalmazta.
 
Jézus Krisztus világra jöttét a nyugati egyházi hagyomány karácsonykor a második isteni személy megtestesüléseként ünnepli. Megjelenése sokkal inkább ahhoz a pillanathoz kötődik, amikor Jézus az emberek elé lépett, jelenléte megmutatkozott a kortársai tudatában. Hogy azonban ezt Jézus életének melyik eseményéhez kötötték, abban a különböző vidékek egyházi gyakorlata eleinte eltérő volt. A keleti egyház ugyanis már a IV. századtól bizonyíthatóan együtt ünnepelte ezen a napon a születés, a Jordánban való alámerítkezés (Jézus "megkeresztelkedése” Keresztelő Jánosnál), és Jézus első csodájának, a borcsodának ("kánai menyegző") a megtörténtét. Az ortodox karácsony a mai napig Vízkereszt napjára esik. Nyugaton azonban ez az ünnep csak a IV. század végén honosodott meg, amikor a megtestesülésről már rendszeresen december 25-én emlékeztek meg. Január 6-a ezért a megjelenésé maradt. A nyugati egyház viszont az alámerítkezés és a borcsoda mellett a napkeleti bölcsek ("három királyok") látogatását is megünnepelte, sőt hamar ez vált a megemlékezés leghangsúlyosabb elemévé.
 
A mai gyakorlat szerint a három eseménynek ismét külön szentmiséket szentel az egyház január első heteiben.
 
A Napkeleti Bölcsek
A Biblia az európai köztudatban élő „három királyok” látogatását nem említi. A vonatkozó evangéliumi szakasz napkeletről érkező bölcsek látogatását beszéli el, akiknek sem a számát, sem esetleges királyi rangját nem találjuk meg a szövegben. A görög eredeti „mágusokat” említ, akiket hagyományosan csillagjósoknak tart a bibliatudomány. A hármas számra feltehetőleg a három ajándékból következtetett a középkor embere. A nép képzeletében pedig a fényes ajándékokat hozó bölcsek királyokká alakultak, sőt nevet is kaptak: Gáspár, Menyhért és Boldizsár (Caspar, Melchior, Balthasar).
 
Mt 2,1–12 (Előkép: Iz, 60, 1–6)
Amikor Heródes király napjaiban Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, íme, napkeletről bölcsek érkeztek Jeruzsálembe, és megkérdezték: »Hol van, aki született, a zsidók királya? Mert láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk neki.« Amikor Heródes király meghallotta ezt, megrettent, és vele együtt egész Jeruzsálem. Azután összegyűjtötte a nép minden főpapját és írástudóját, és tudakozódott tőlük, hogy hol születhetett a Krisztus. Azok ezt felelték neki: »A júdeai Betlehemben, mert így van megírva a próféta által: „És te Betlehem, Júda földje, semmiképp sem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert belőled támad majd a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek”«. Akkor Heródes titokban magához hívta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Azután elküldte őket Betlehembe ezekkel a szavakkal: »Menjetek, tudakozódjatok pontosan a gyermek felől, és amikor megtaláltátok, jelentsétek nekem, hogy én is elmenjek és hódoljak neki.« Azok pedig, miután meghallgatták a királyt, elmentek. És íme, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük haladt, majd odaérkezve megállt a hely fölött, ahol a kisgyermek volt. Mikor a csillagot meglátták, örvendeni kezdtek igen nagy örömmel. Azután bementek a házba. Meglátták a kisgyermeket Máriával, az anyjával, és a földre borulva hódoltak neki. Majd felnyitották kincsesládáikat és adományokat ajánlottak föl neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban intést kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba.
 
A szakasz értelme a nem zsidó világ hódolata a megszületett Megváltó előtt. Máté evangéliumának egyik fontos mondanivalója ugyanis az, hogy az Isten országa nem csak a zsidóság, hanem minden nép számára eljött Krisztusban. A bölcsek a földi királynak járó aranyat, az Istent illető tömjént és a szenvedő és meghaló embernek való mirhát (halottak bebalzsamozására szolgáló kenőcs) hoztak az újszülöttnek. Ezzel szimbolikusan megvallották, hogy kinek is tartják a gyermeket. A napkeleti bölcsek tehát a zsidóknál korábban, már születése előtt messiásnak ismerték fel Jézust — tanítja a részlet. Érthető, hogy a nyugati pogány származású kereszténység Vízkeresztkor leginkább az idegen származású bölcsekkel azonosul, és kifejezi hódolatát Megváltója előtt.
 
 
Alámerítkezés a Jordánban
Nyilvános működésének kezdetén, a férfikor kezdetének számító harminc éves korában Jézus három evangélium tanúsága szerint felkereste Keresztelő Jánost, a Jordán melletti pusztában prédikáló prófétát, aki a választott népet bűnbánatra szólította fel, és ennek jeleként a folyó vizébe merítette alá a hozzá térő zsidókat. A jelenetet így írja le a legkorábbinak tartott Márk-evangélium:
 
Mk 1, 2–11
Amint meg van írva Izajás prófétánál: »Íme, elküldöm küldöttemet színed előtt, aki elkészíti utadat [Mal 3,1;  Kiv 23,20;]; a pusztában kiáltónak szava: „Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit”« [Iz 40,3;], János megjelent a pusztában: keresztelt és hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára. Kiment hozzá Júdea egész vidéke és a jeruzsálemiek mindnyájan. Megkeresztelte őket a Jordán folyóban, miután megvallották bűneiket. János öltözete teveszőrből volt, és bőröv a csípője körül, sáskákat és vadmézet evett. Így prédikált: »Utánam jön, aki erősebb nálam, akinek nem vagyok méltó leborulva megoldani a saruja szíját. Én vízzel kereszteltelek titeket, ő pedig Szentlélekkel fog benneteket megkeresztelni.« Történt azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és János megkeresztelte őt a Jordánban. Amint feljött a vízből, látta, hogy megnyílnak az egek, és a Lelket, mint galambot leszállni rá. Az égből szózat hangzott: »Te vagy az én szeretett fiam, benned kedvem telik« [Iz 42,1;]
 
Keresztelő Jánost a zsidóság egy korabeli „szektájával”, az esszénusokkal gyakran összefüggésbe hozzák. Az esszénusok elfordultak a hivatalos zsidó vallásgyakorlattól, és elvonultan éltek, szerzetesi közösségekhez hasonlóan. A híres Holt-tengeri tekercsek is egy ilyen közösségtől származhatnak. János és Jézus között sokszoros párhuzamot von és kapcsolatot jelez az Újszövetség. Ugyanakkor azt is világossá teszi, hogy Jézus sokkal nagyobb, mint János, aki csak Jézus útjának előkészítője. Jézus mégis elmegy hozzá, és részt vesz a bűnbánat jelképes cselekedetében. Ez a cselekmény, a folyóvízben való alámerítkezés mindössze formájában hasonlít a keresztény keresztségre. Bár bűnbocsánati funkciója az utóbbinak is van, itt az elsődleges a krisztusi közösséghez való csatlakozás aktusa. Keresztelő János keresztségében természetesen ilyesmiről nem volt szó.
Jézus alámerítkezésének jelenete epifánia abban az értelemben is, hogy a jelenlévőknek megmutatkozik a Szentháromság maga. Az Atya hangja, Jézusban a Fiú, valamint galambhoz hasonlítható jelenségként (és nem galamb képében, ahogy a közkeletű felfogás tartja!) a Szentlélek.
 
 
Kánai menyegző
János evangéliumában Jézus első csodája egy menyegzőn történik meg a galileai Kánában. Jézus anyja kérésére vízből bort csinál, hogy a násznép folytathassa az ünneplést. Az eredeti szöveg így írja le a jelenetet:
 
Jn 2,1–11
Harmadnapon menyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja, és Jézus is hivatalos volt a menyegzőre tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: »Nincs boruk!« Jézus azt felelte neki: »Mi közünk ehhez, asszony? Még nem jött el az én órám!« Anyja ekkor ezt mondta a szolgáknak: »Tegyétek meg, amit mond!« A zsidók tisztulására volt ott hat kőedény, egyenként két vagy három mérős. Jézus azt mondta nekik: »Töltsétek meg az edényeket vízzel!« Színig töltötték őket. Ekkor így szólt hozzájuk: »Most merítsetek, és vigyetek belőle a násznagynak!« Azok vittek neki. Amint a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, mivel nem tudta, hogy honnan való — de a szolgák, akik a vizet merítették, tudták —, odahívta a vőlegényt, és azt mondta neki: »Minden ember a jó bort adja először, és miután megittasodtak, akkor a kevésbé jót. Te mindeddig tartogattad a jó bort!« Jézus ezzel kezdte meg csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, és tanítványai hittek benne.
 
A részlet több fontos tanulsággal szolgál. Jézus az emberek öröméért jött el és vitte véghez legnagyobb csodáját, a feltámadást. Ezt szimbolizálja első csodájának bemutatása is. Ugyanakkor nem vetette el az ünneplés emberi módját, részt vett a lakomán az italozó emberek között. A kereszténység nem a túlvilágra mutogató komor vallás, az igazi emberi sors már ebben a világban is a boldogság. Emellett János kiemeli Mária szerepét. Ő vette észre az emberek igényét, és közbenjárt fiánál, aki bár igazi célja fényében vonakodva, de mégis teljesítette a kérést. A Katolikus Egyház hisz Mária közvetítő szerepében az emberi történelem későbbi folyamán is.
 
 
További olvasmányok:
Mihályfi Ákos: A nyilvános istentisztelet. Bp. 1916.
Várnagy Antal: Liturgika. Bp. 1995.
Radó Polikárp: Az egyházi év. Bencés kiadó, 1998.

Kérdésed van? siptardani@gmail.com

 
 

Bihari János Táncegyüttes | Budapest, 1072. Akácfa utca 32. | Tel,Fax: 06/1/322-2893

Linkajánló Írjon nekünk! Impresszum Laptető Vissza Nyitólap