Bihari János Művészeti Iskola

A Bihariban a tervszerű utánpótlás-nevelés, a néptánc oktatása az 1970-es években kezdõdött. Iskolarendszerben ’95-tõl működünk, az Elõ-tér Művészeti Iskolának voltunk a kihelyezett tagozata. Önállóan, mint a Bihari János Művészeti Iskola 2000. augusztus 28-tól létezünk, 160 fõs gyermek létszámmal indultunk. Tíz osztályban, öt csoportban hat éves kortól folyik a munka, a magyar tánc alapjainak elsajátítása.

Az intézményben folyó művészeti oktatás célja és feladata:

I. Célja
- A néptáncoktatáson belül nyújtson speciális művészeti ismereteket és az alkotó munkával együttjáró pozitív élmények segítségével járuljon hozzá a harmonikus, érzelmileg gazdag, kreatív személyiség kialakításához.
- Alakítsa ki a kultúra iránti nyitott magatartást, az esztétikai érzékenységet, neveljen a művészetek befogadására, értésére és művelésére.
- Sajátos eszközeivel ösztönözzön a társadalmi érintkezésben és kommunikációban a toleráns magatartásra.
- Ismertesse meg a regionális területek alapvetõ ismeretanyagát és technikáit.
- Alapozza meg a művészi kifejezõképességek kialakulását, bontakoztassa ki a tanuló alkotó fantáziáját és fejlessze improvizációs készségüket.
- Készítse fel az átlagosnál jobb képességű növendékeket a szakirányú továbbtanulásra, illetve önképzõkörök, együttesek munkájába való bekapcsolódásra.
- Törekedjen a táncművészetekkel való együttműködésre, kapcsolattartásra.

II. Feladatai
- A magyar nyelvterület tánctípusainak és dialektusainak általános ismerete, az ismeretek megalapozása és fejlesztése, rendszerezése.
- A vokális népzenei műveltség megalapozása és fejlesztése.
- Tanítsa meg tanulóit az eredeti anyag feldolgozására.
- Ismertesse a népdalelemzés legfõbb kritériumait.
- Ösztönözze a tanulókat életkoruknak megfelelõ néprajzi tárgyú könyvek, ismeretterjesztõ művek olvasására.
- Fejlessze a tanulók stílusérzékét, a tánckarakterek iránti érzékenységet.
- Szoktasa tanulóit rendszeres, céltudatos munkára.
- Értékes táncanyag tanításával, korszerű, vonzó módszerekkel alakítson ki olyan érzelmi kapcsolatot a tanulókban a tánc iránt, hogy az mindennapos szükségletükké váljék.
- Az iskola tevékenysége irányuljon arra, hogy növendékei az életkoruknak és képességeiknek megfelelõ táncanyagot hitelesen, stílusosan, a táncszokásokat visszaadva, a tánc szerkezetét ismerve, árnyaltan és kifejezõen adják elõ.
- Neveljen az értékes tánc szeretetére.
- Ösztönözze tanulóit rendszeres táncelõadások látogatására, a rádió és a televízió néprajzi műsorainak figyelemmel kísérésére, értékes hang- és videófelvételek gyűjtésére és meghallgatására, de mindenekelõtt társas táncéletre.
- Használja ki a lehetõségeket a közismereti iskolák néptánc-életének támogatására. Működjék együtt más intézményekkel a kultúrális és művelõdési feladatok ellátásában. (Fellépéseken, táncházakban való részvétel.)
- Lehetõség szerint létesítsen cserekapcsoltot más (esetleg külföldi) művészetoktatási intézményekkel, amatõr együttesekkel.
- Teremtsen szabad iskola formájában lehetõséget a legváltozatosabb igények kielégítésére.
- A tanulók mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztése, nevelés az egészséges életmódra, ügyességre, magabiztosságra.
- Járuljon hozzá ahhoz, hogy a gyermek személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenységek és általában a művészetek iránt.
- Kiemelt feladata a néptánc alapismeretek átadása.
- Fordítson figyelmet a színpadi megjelenésre, a növendékek életkori sajátosságaihoz, tánctechnikai tudásához, stílusismeretéhez alkalmazkodó koreográfiák betanítására.
- Adjon teret a gyermeki fantázia kibontakozásának, a tanulók kreatív megnyilatkozásainak, fejlessze improvizációs készségüket.
- Idõálló értékek közvetítése révén járuljon hozzá a gyermek ízlésének, kritikai érzékének fejlesztéséhez.
- Irányítsa a tehetséges növendékeket a továbbképzõ osztályainak folytatására, illetve az amatõr táncéletbe való bekapcsolódásra.

Az iskola vezetői:

  • Szemán Barnabás (igazgató)
  • Rásó Barnabás (iskolatitkár)

Elérhetőségek:

Művészeti iskola közvetlen e-mail címe: bihari.iskola@gmail.com

Művészeti iskola igazgatójának telefonszáma: +36-70 6786174

 

Letölthető dokumentumaink

 

 

 

 

 

Támogatóink:

 

 

Támogatóink